An - Anotonov Aircraft

Model Designation Engine(s) Crew Other
An-2 Colt
1
An-2P Colt
1
An-2M Colt
1
An-2R Colt
1
An-2S Colt
1
An-2T Colt
1
An-2TD Colt
1
An-2TP Colt
1
An-2ZA Colt
1
An-3 Colt
1
An-8 Camp


An-10 Cub


An-12 Cub-B/-C/-D


An-12BP Cub-A


An-14 Clod


An-14M Clod


An-22 Cock 4 Kuznetsov NK-12MV 5
An-24P Coke


An-24RT Coke 2 Progress AI-24T 3 An-24RW
An-24RV Coke


An-24RW Coke 2 Progress AI-24T 3 An-24RT
An-24T Coke


An-24V Coke


An-26 Curl


An-26B Curl


An-26M Curl


An-26SM Curl


An-26ST Curl


An-28 Cash 2 Isotov TVD-10B 2
An-30 Clank 2 Progress AI-24UT 7
An-30M Clank 2 Progress AI-24UT 7
An-32 Cline


An-32B Cline


An-32P Cline


An-70An-70TAn-71 Madcap


An-72 Coaler-A


An-72A Coaler-C


An-72AT Coaler


An-72P Coaler


An-72S Coaler


An-74 Coaler-B


An-74T Coaler-B


An-74TK Coaler-B


An-74TK-300 Coaler-D


An-74P Coaler-B


An-74S Coaler-B


An-124 Ruslan/Condor 4 Lotarev D-18T 4-6
An-140An-148An-225 Mriya/Cossack 6 Lotarev D-18T 6

Web Formatting - Copyright 2004 Derek Bridges
Last Updated: August 21, 2004
Back to Main Listing